Tweede graad

Algemeen

Sint-Ludgardis is een doorstroomschool. Dat wil zeggen dat we je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Daarom kan je vanaf de tweede graad studierichtingen volgen uit de domeinoverschrijdende of de domeingebonden doorstroomfinaliteit. In de derde graad bieden we ook één richting aan uit de dubbele finaliteit, die richting bereidt je niet alleen voor op voortstuderen, maar ook op de arbeidsmarkt. 

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

Deze finaliteit biedt een brede abstract-theoretische algemene vorming waardoor je algemene competenties verwerft die nodig zijn voor verdere studies. De richtingen die je in deze finaliteit kan volgen, bereiden je voor op een breed scala aan opleidingen in het hoger onderwijs, zowel op professionele bachelors als op academische bachelors en masters.

Als je je inschrijft in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit ben je iemand die voor het geheel van de vorming inzicht toont in complexe leerinhouden. Daarnaast leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren. Je verwerft de uitdagende leerinhouden bovendien in een beperkte tijd.

De domeingebonden doorstroomfinaliteit

Ook deze finaliteit heeft als doel om je voor te bereiden op het hoger onderwijs, zij het op een vervolgopleiding binnen een specifiek domein zoals economie, wetenschappen of welzijn. Het curriculum is meer gericht op vakspecifieke kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het gekozen domein. In deze richtingen komen bijvoorbeeld iets minder doelen aan bod voor Frans, Engels en geschiedenis. Je kan vanuit deze finaliteit dus doorstromen naar studierichtingen in het hoger onderwijs die aansluiten bij het specifieke karakter van de gevolde richting in het secundair onderwijs. Het gaat in de eerste plaats om professionele bachelors, maar ook om sommige academische bachelors en masters.

Als je je inschrijft in de domeingebonden doorstroomfinaliteit ben je iemand die inzicht toont in complexe leerinhouden, die verbanden legt tussen leerinhouden en die logisch kan redeneren. Dit alles doe je vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Derde jaar

Driedaagse met de derdejaars naar Brussel

Iedereen heeft een stem in onze klas. Iedereen mag praten en zijn eigen mening geven en iedereen hoort erbij.”  Alissa (15)

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met Grieks, Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van de twee klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de talen en culturen van de klassieke oudheid.

Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de Romeinen uit de klassieke oudheid.

Moderne talen (optie latijn/optie economie)

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Naast Engels en Frans krijg je in het vierde jaar Duits als extra vreemde taal. De studierichting daagt je uit op verschillende vlakken van het wetenschapsdomein moderne talen: naast communicatievaardigheden, pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur krijg je ook een introductie in communicatiewetenschappen en taaltechnologie.

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Bij economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Zo begrijp je steeds beter hoe de arbeids- en productmarkten en de wereld van vraag en aanbod werken.

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkel je ook een wetenschappelijk kader op het gebied van sociologie en psychologie en leer je verbanden te zien met de hedendaagse samenleving en de mens. Dit doe je door kennis te maken met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.  

Je leert hoe de economie werkt als een systeem en begrijpt hoe bedrijven werken. Dit gebeurt door te kijken naar echte situaties in de maatschappij. Zo krijg je ook inzicht in belangrijke economische ideeën en hoe ze met elkaar verband houden. In deze studierichting leer je ook boekhouden en werken met computerprogramma’s zoals Excel.

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met biotechnologisch en natuurwetenschappelijk denken en vaardig zijn.   

Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarom breng je veel tijd door in het labo. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie.

Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je kijkt naar voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn om dit te begrijpen. Daarnaast leer je begrippen kennen uit de sociologie en psychologie. Die begrippen breng je in verband met de wereld van vandaag en de mens. Je maakt ook kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Grieks-Latijn

Je hebt een brede interesse en vindt zowat alle vakken op school interessant. Je kan vlot redeneren en legt gemakkelijk verbanden tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent van alle markten thuis. Enerzijds ben je talig sterk en hou je ervan taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier. Dit doe je in het bijzonder graag met teksten in het Grieks en Latijn, die je voorziet van een gepaste vertaling. Je wilt je in deze talen en hun culturen verdiepen. Wiskunde schrikt je echter ook niet af. Je kan geordend denken en gebruikt daarbij wiskundig abstracte begrippen en concepten.

Latijn

Je hebt een brede interesse en kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent talig sterk en houdt ervan taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier. Je ontdekt graag teksten in het Latijn en vindt een gepaste vertaling zoeken een fijne uitdaging. Daarbij heb je aandacht voor de Romeinse cultuur, die je op een gestructureerde manier leert kennen. Daarnaast heb je ook aanleg voor wiskunde. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te gebruiken.

Moderne talen (optie Latijn/optie economie)

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd. Je bent talig sterk en houdt ervan taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier.

Je drukt je ook graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen. Het gebruik en belang van taaltechnologie zoals vertaaltechnologie, chatbots en vormen van digitale communicatie, interesseert je. Je weet hoe taal als systeem werkt en weet welke impact taal en communicatie kunnen hebben op de cultuur en de samenleving. Je houdt van lezen en geniet van het analyseren van literaire teksten. Je bent ook geïnteresseerd in massamedia en hoe informatie wordt verspreid naar grote groepen mensen. Je denkt graag na over taal, literatuur en communicatie op een abstracte manier.

Economische wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd. Je bent goed in het organiseren van je gedachten en kunt complexe wiskundige concepten begrijpen. Je gebruikt logisch denken en kritisch redeneren om de belangrijkste economische begrippen te doorgronden, vooral in relatie tot concrete maatschappelijke contexten.

Natuurwetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd. Je bent goed in het organiseren van je gedachten en in gestructureerd denken.

Je begrijpt bovendien complexe wiskundige en wetenschappelijke ideeën en kan ze effectief gebruiken wanneer je naar natuurwetenschappelijke problemen kijkt, zoals die in de biologie, chemie en fysica voorkomen. Je hebt een talent voor het ontdekken van patronen en mogelijkheden wanneer je fenomenen onderzoekt of problemen oplost in deze vakgebieden. Voor jou is het een fijne uitdaging om verschillende wiskundige en wetenschappelijke inzichten met elkaar te verbinden door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Humane wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Je gebruikt daarbij abstracte concepten uit menswetenschappen en filosofie. Je verdiept je in onderwerpen zoals filosofie, kunst, sociologie en psychologie en streeft ernaar om alle aspecten van het menselijk bestaan te bestuderen en te doorgronden.

Bedrijfswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de bedrijfseconomie. Je kan complexe leerstof verwerken.

Je hebt interesse in belangrijke (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge relaties. Je leert ze te begrijpen door logisch en kritisch te redeneren. Daarbij maak je gebruik van praktische maatschappelijke voorbeelden.

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, STEM. Je kan complexe leerstof verwerken.

Tijdens je werk in het labo onderzoek je fenomenen of los je problemen op in de vakgebieden biologie, chemie en fysica. Je ontwikkelt daardoor systematisch inzicht in verbanden en mogelijkheden. Je streeft ernaar om natuurwetenschappelijke kennis en vaardigheden doelbewust met elkaar te verbinden door analytisch en diepgaand te denken. Je hebt de ambitie om processen in de levende natuur te begrijpen en aan te passen in het voordeel van mens en samenleving.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de sociale wetenschappen. Je kan complexe leerstof verwerken.

Je bekijkt mensen en hoe ze samenleven op een abstracte en wetenschappelijke manier. Daarbij gebruik je begrippen uit de menswetenschappen. Het gaat erom dat je alles over het menselijk leven wilt leren en begrijpen, vooral in de vakken sociologie en psychologie.

Lessentabellen schooljaar 2023-2024

Lessentabellen schooljaar 2024-2025 (worden verwacht midden januari)

 

De boekenlijsten van het derde jaar vind je hier. Boeken bestellen doe je zo.

Vierde jaar

Wereldwijs, een uitwisseling met onze partnerschool in Roosendaal

Het is leuk om in een project te leren over bepaalde onderwerpen, omdat je de leerstof zo op een ander manier ziet. (Emmeric, 15)

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met Grieks, Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van de twee klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de talen en culturen van de klassieke oudheid.

Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de Romeinen uit de klassieke oudheid.

Moderne talen (optie Latijn/optie economie)

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Naast Engels en Frans krijg je in het vierde jaar Duits als extra vreemde taal. De studierichting daagt je uit op verschillende vlakken van het wetenschapsdomein moderne talen: naast communicatievaardigheden, pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur krijg je ook een introductie in communicatiewetenschappen en taaltechnologie.

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Bij economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Zo begrijp je steeds beter hoe de arbeids- en productmarkten en de wereld van vraag en aanbod werken.

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de (domeinoverschrijdende) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je maakt een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Ten slotte ontwikkel je ook een wetenschappelijk kader op het gebied van sociologie en psychologie en leer je verbanden te zien met de hedendaagse samenleving en de mens. Dit doe je door kennis te maken met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.  

Je leert hoe de economie werkt als een systeem en begrijpt hoe bedrijven werken. Dit gebeurt door te kijken naar echte situaties in de maatschappij. Zo krijg je ook inzicht in belangrijke economische ideeën en hoe ze met elkaar verband houden. In deze studierichting leer je ook boekhouden en werken met computerprogramma’s zoals Excel.

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met biotechnologisch en natuurwetenschappelijk denken en vaardig zijn.   

Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarom breng je veel tijd door in het labo. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de (domeingebonden) doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie.

Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je kijkt naar voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn om dit te begrijpen. Daarnaast leer je begrippen kennen uit de sociologie en psychologie. Die begrippen breng je in verband met de wereld van vandaag en de mens. Je maakt ook kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Grieks-Latijn

Je hebt een brede interesse en vindt zowat alle vakken op school interessant. Je kan vlot redeneren en legt gemakkelijk verbanden tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent van alle markten thuis. Enerzijds ben je talig sterk en hou je ervan taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier. Dit doe je in het bijzonder graag met teksten in het Grieks en Latijn, die je voorziet van een gepaste vertaling. Je wilt je in deze talen en hun culturen verdiepen. Wiskunde schrikt je echter ook niet af. Je kan geordend denken en gebruikt daarbij wiskundig abstracte begrippen en concepten.

Latijn

Je hebt een brede interesse en kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent talig sterk en houdt ervan taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier. Je ontdekt graag teksten in het Latijn en vindt een gepaste vertaling zoeken een fijne uitdaging. Daarbij heb je aandacht voor de Romeinse cultuur, die je op een gestructureerde manier leert kennen. Daarnaast heb je ook aanleg voor wiskunde. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te gebruiken.

Moderne talen (optie Latijn/optie economie)

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd. Je bent talig sterk en houdt ervan taal te analyseren op een abstracte en gestructureerde manier.

Je drukt je ook graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen. Het gebruik en belang van taaltechnologie zoals vertaaltechnologie, chatbots en vormen van digitale communicatie, interesseert je. Je weet hoe taal als systeem werkt en weet welke impact taal en communicatie kunnen hebben op de cultuur en de samenleving. Je houdt van lezen en geniet van het analyseren van literaire teksten. Je bent ook geïnteresseerd in massamedia en hoe informatie wordt verspreid naar grote groepen mensen. Je denkt graag na over taal, literatuur en communicatie op een abstracte manier.

Economische wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd. Je bent goed in het organiseren van je gedachten en kunt complexe wiskundige concepten begrijpen. Je gebruikt logisch denken en kritisch redeneren om de belangrijkste economische begrippen te doorgronden, vooral in relatie tot concrete maatschappelijke contexten.

Natuurwetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd. Je bent goed in het organiseren van je gedachten en in gestructureerd denken.

Je begrijpt bovendien complexe wiskundige en wetenschappelijke ideeën en kan ze effectief gebruiken wanneer je naar natuurwetenschappelijke problemen kijkt, zoals die in de biologie, chemie en fysica voorkomen. Je hebt een talent voor het ontdekken van patronen en mogelijkheden wanneer je fenomenen onderzoekt of problemen oplost in deze vakgebieden. Voor jou is het een fijne uitdaging om verschillende wiskundige en wetenschappelijke inzichten met elkaar te verbinden door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Humane wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden. Complexe leerstof verwerk je in een korte tijd.

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Je gebruikt daarbij abstracte concepten uit menswetenschappen en filosofie. Je verdiept je in onderwerpen zoals filosofie, kunst, sociologie en psychologie en streeft ernaar om alle aspecten van het menselijk bestaan te bestuderen en te doorgronden.

Bedrijfswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de bedrijfseconomie. Je kan complexe leerstof verwerken.

Je hebt interesse in belangrijke (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge relaties. Je leert ze te begrijpen door logisch en kritisch te redeneren. Daarbij maak je gebruik van praktische maatschappelijke voorbeelden.

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, STEM. Je kan complexe leerstof verwerken.

Tijdens je werk in het labo onderzoek je fenomenen of los je problemen op in de vakgebieden biologie, chemie en fysica. Je ontwikkelt daardoor systematisch inzicht in verbanden en mogelijkheden. Je streeft ernaar om natuurwetenschappelijke kennis en vaardigheden doelbewust met elkaar te verbinden door analytisch en diepgaand te denken. Je hebt de ambitie om processen in de levende natuur te begrijpen en aan te passen in het voordeel van mens en samenleving.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Je kan vlot redeneren en verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden, vooral binnen je eigen studiedomein, de sociale wetenschappen. Je kan complexe leerstof verwerken.

Je bekijkt mensen en hoe ze samenleven op een abstracte en wetenschappelijke manier. Daarbij gebruik je begrippen uit de menswetenschappen. Het gaat erom dat je alles over het menselijk leven wilt leren en begrijpen, vooral in de vakken sociologie en psychologie.

Grieks-Latijn

Latijn

Moderne talen (optie Latijn/optie economie)

Economische wetenschappen

Natuurwetenschappen

Humane wetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

De boekenlijsten van het vierde jaar vind je hier. Boeken bestellen doe je zo.

Wiskunde in de tweede graad

Hoewel het aantal uren wiskunde per week in veel richtingen van de tweede graad hetzelfde is (4 uur of 5 uur), betekent dit niet dat de moeilijkheidsgraad van die wiskunde ook identiek is. In sommige richtingen krijg je namelijk meer tijd om leerstof te verwerken. De afbeelding hieronder geeft de richtingen van de tweede graad weer, geordend volgens de complexiteit van het wiskundepakket.

 

* ‘We kiezen er als school voor om in deze studierichtingen hetzelfde pakket wiskunde aan te bieden als in Natuurwetenschappen, zodat doorstroom naar studierichtingen met 6 uur wiskunde in de derde graad mogelijk is.

 

Heeft u vragen of wenst u meer info?